آموزش قالی بافی، آموزش قالیبافی آموزش قالیبافی,آموزش قالی بافی,آموزش قالیبافی در تهران,آموزش قالیبافی شرق تهران,آموزش قالی بافی شرق تهران,آموزشگاه قالیبافی,آموزش قالیبافی غرب تهران,آموزش قالیبافی جنوب تهران,آموزش قالی بافی غرب تهران,آموزش قالی بافی جنوب تهران,آموزش تابلو فرش تهران,آموزش فرش,آموزش نقشه کامپیوتری,آموزشگاه فرشبافی,دیپلم قالیبافی,فنون قالی بافی,قالیبافی,آموزشگاههای قالیبافی,آزمون قالی بافی,آموزشگاه فرش بافی,فیلم آموزش چله کشی,فیلم گیلیم بافی,آموزش گره ترکی,آموزش گره قالی,آموزش گره فرش,آموزش قلاب بافی,فروش ابزار قالیبافی,فروش دار قالی,فروش ابزار قالی بافی http://hastifarsh.mihanblog.com 2020-03-31T22:30:42+01:00 text/html 2019-09-25T01:36:31+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری آموزش قالیبافی آموزش فرش بافی اموزش قالیبافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/35 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma, Arial; font-size: 13px;">آموزش قالیبافی آموزش قالی بافی آموزش قالیبافی در تهران آموزش قالیبافی شرق تهران آموزش قالی بافی شرق تهران آموزشگاه قالیبافی آموزش قالیبافی غرب تهران آموزش قالیبافی جنوب تهران آموزش قالی بافی غرب تهران آموزش قالی بافی جنوب تهران آموزش تابلو فرش تهران آموزش فرش آموزش نقشه کامپیوتری آموزشگاه فرشبافی دیپلم قالیبافی فنون قالی بافی قالیبافی آموزشگاههای قالیبافی آزمون قالی بافی,آموزشگاه فرش بافی,فیلم آموزش چله کشی,فیلم گیلیم بافی,آموزش گره ترکی,آموزش گره قالی,آموزش گره فرش,آموزش قلاب بافی,فروش ابزار قالیبافی,فروش دار قالی,فروش ابزار قالی بافی</span> <div><font color="#333333" face="BYekan, Tahoma, Arial"><span style="font-size: 13px;">آموزش قالیبافی آموزش قالی بافی آموزش قالیبافی در تهران آموزش قالیبافی شرق تهران آموزش قالی بافی شرق تهران آموزشگاه قالیبافی آموزش قالیبافی غرب تهران آموزش قالیبافی جنوب تهران آموزش قالی بافی غرب تهران آموزش قالی بافی جنوب تهران آموزش تابلو فرش تهران آموزش فرش آموزش نقشه کامپیوتری آموزشگاه فرشبافی دیپلم قالیبافی فنون قالی بافی قالیبافی آموزشگاههای قالیبافی آزمون قالی بافی,آموزشگاه فرش بافی,فیلم آموزش چله کشی,فیلم گیلیم بافی,آموزش گره ترکی,آموزش گره قالی,آموزش گره فرش,آموزش قلاب بافی,فروش ابزار قالیبافی,فروش دار قالی,فروش ابزار قالی بافی</span></font></div><div><font color="#333333" face="BYekan, Tahoma, Arial"><span style="font-size: 13px;">.......‌‌‌‌‌........</span></font></div><div><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالی بافی</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزشگاه قالیبافی&nbsp;</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی&nbsp;</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش تابلو فرش در تهران</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزشگاه قالیبافی آشوری برگزار می کند</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالی بافی در آموزشگاه قالیبافی تابلو فرش در تمامی مناطق تهران</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش در آموزشگاه</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش فقط در ۱۰ جلسه</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش توسط استاد مجرب و دوره دیده با مدرک رسمی از سازمان میراث&nbsp;</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">فرهنگی و گردشگری</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالی بافی فقط با ۹۹/۰۰۰ تومان با مدرک فنی و حرفه ای</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی، و تابلو فرش با بیمه تامین اجتماعی</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش به همراه وام خود اشتغالی</span><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش ویژه آقایان وبانوان</span><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی - تابلو فرش با شرایط آسان برای شاغلین حتی جمعه ها</span><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><br></span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">تهیه و لوازم بافت و ابزار قالیبافی نخ و نقشه تابلو فرش</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">آموزش قالیبافی &nbsp;- &nbsp;تهران</b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی&nbsp;</span>و<span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;بافت تابلو فرش</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></font></b></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">دیماه ماه&nbsp;</font><font size="6" color="#ff0000">۱۳۹۸</font></b></font><font color="#000099">&nbsp;آموزش قالیبافی</font></font><font size="6" color="#000099"></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font size="6" color="#ff0000"><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;کل هزینه آموزش</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>۹۹/۰۰۰</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;تومان</b></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#3333ff"><b>&nbsp; &nbsp;</b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#ff0000">10</font><font color="#000099">&nbsp;جلسه و قیمت هرجلسه فقط &nbsp;</font><font color="#ff0000">9</font><font color="#000099">&nbsp;هزار تومان</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b>به همراه بیست جلسه پشتیبانی رایگان بعد از آموزش</b></font></p><p style="text-align: right;"><br></p><div><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></b></font></div><p style="text-align: right;"><font color="#ff0000"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#3333ff" size="6"><font style="font-weight: bold;"><br></font></font></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه 1 ::&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">شرق نارمک☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="6"><b>44386603</b></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;_09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه 2 :&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب ستارخان ☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#000099">09126277741</font></span></b></p><p style="text-align: right;"><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="5"><b>شعبه 3 : جنوب تهران☝</b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی و ابریشم بافی و چهره بافی</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;به همراه مدرک معتبر فنی و حرفه ای ( دیپلم رسمی ) .</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;و بیمه تآمین اجتماعی ...و بازنشستگی</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش :‌ چله کشی - زنجیره بافی - گلیم بافت -&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">گره ترکی</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">- نقشه خوانی - کد بافی در آموزشگاه قالیبافی</font></strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش همزمان نقشه های سنتی و نقشه های کدی و</font></strong></p><p><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>&nbsp;بافت تابلو فرشهای ابریشم و فرشهای زیر پایی</strong></font></p><p><font size="4"><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(0, 0, 153);">با پشتیبانی شما در تمام طول مدت بافت تابلو فرش&nbsp;</strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">زیر</strong></font></p><p><font size="4" face="times new roman, times, serif"><strong style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;نظر اساتید مجرب خانم و آقا . &nbsp;</strong></font><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large; text-align: right; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">با قیمتی مناسب تر از همه جا &nbsp;.&nbsp;</strong></p><p><font size="6" face="times new roman, times, serif"><font size="5"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></span></font><font style="text-align: right; font-size: large;"><strong><font color="#000099">کل دوره&nbsp;</font></strong></font><font style="text-align: right;"><strong><font color="#000099" style="font-size: large;">فقط با قیمت</font><font color="#ff0000">۹۹۰۰۰ تومان</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>ساعات تماس و ثبت نام همه روزه 10</strong><strong>&nbsp;صبح الی 21 بجز تعطیلات</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><span style="font-size: large;"><strong><font color="#000099">تلفن&nbsp;</font><font color="#ff0000">شعبه</font><font color="#000099">&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font><font color="#000099">&nbsp;تهران :‌</font></strong></span><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong>&nbsp;<font size="5">&nbsp;77493749</font><font size="4">&nbsp;</font></strong></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong><font size="4">-</font><font size="5">09126277741</font><font size="4">-</font></strong><strong style="font-size: large;">&nbsp;</strong></font></font><font face="times new roman, times, serif"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong style="font-size: large;"><font size="5">خانم آشوری</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">آدرس شعبه مرکزی&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font><font color="#000099">&nbsp;:‌تهرانپارس تقاطع بزرگراه رسالت و دردشت -&nbsp;</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><b>جنب ایستگاه مترو علم و صنعت - پاساژ امام حسن پ۱۰</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099" style="font-size: large;">تلفن&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">شعبه</font><font color="#000099" style="font-size: large;">&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">غرب</font><font color="#000099"><font size="4">&nbsp;تهران : &nbsp;</font><font size="5">44386603</font></font></b></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;_</font><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;09358529700</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><font color="#000099">آدرس شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000">غرب</font><font color="#000099">&nbsp;: بازار سنتی ستارخان - فاز یک - طبقه اول - پ 15</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">ایمیل ما : &nbsp;</font></strong></font></font>&nbsp;<span class="go"><font color="#000099"><font face="times new roman,times,serif"><em><font size="4"><strong>amoozesheghalibafi@gmail.com</strong></font></em></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" style="font-style: italic;">پیج اینستاگرام<b>&nbsp;:&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">amoozesheghalibafi</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00849/o04ztc8jc7d7.jpg" alt=""></p><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">چند نمونه از تابلوهایی که نحوه بافتشان را&nbsp;</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به شما آموزش خواهیم داد&nbsp;</font></font></strong></font></p></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418700/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87_11.jpg" alt="" height="241" width="331"></span></strong></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418226/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%8733.jpg" alt="" height="215" width="332"></span></p></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144398384/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8.jpg" alt="" height="371" width="304"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144399026/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8_2.jpg" alt="" height="402" width="303"></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 18px;"><font size="6">مشاوره رایگان</font></b></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large; line-height: 18px;">قبل از هر اقدامی و قبل از هر خریدی</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font size="5">بهتر&nbsp;</font><font size="4">است با ما</font></b></font></span><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">مشورت کنید</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5"><br></font></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5"><br></font></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5">&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></font><font color="#ff0000" size="3">آموزش حضوری برای ساکنین تهران و</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آموزش اینترنتی ازراه دوربرای هنرجویان &nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></span><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>خارج</b></font></span><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">ازکشوروشهرستان</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;توسط &nbsp;DVD &nbsp;و سی دی های</b><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp;آموزشی شرکت</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img src="http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/12/dvd.png" style="font-size: 10.6667px; text-align: right; user-select: none;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/2kj6vrjnjxyl_t.jpg" border="0" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp;جلسات آموزش قدم به قدم تا حرفه ای شدن شما</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span id="view_image_main">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/0n6a3xrt76ey_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img data-bm="11" class="mainImage" src="http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M2a1488d4a0c7ec49be1c65879e79ec6do0&amp;pid=15.1" src2="http://4.bp.blogspot.com/-t3gfUdKrHiQ/Tj-z7xJhcbI/AAAAAAAABCQ/4J0Kv2zyNp8/s1600/_1.jpg" kvalue="5342" height="369" width="521.452404317959" style="width: auto; height: auto;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span class="center" style="min-width: 207px; min-height: 149px; width: 206px; height: 149px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/jwcvd26cui85_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<a h="ID=images,5185.1" href="http://www.bing.com/images/search?q=%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c+%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3&amp;view=detailv2&amp;&amp;id=FA75EFF5755F8155DC6636BADCCA93AF2B033949&amp;selectedIndex=23&amp;ccid=Y%2f522KEo&amp;simid=607987702942731246&amp;thid=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0" id="detail" style="width: 206px; height: 149px;"><img src="http://tse1.mm.bing.net/th?&amp;id=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0&amp;w=207&amp;h=149&amp;c=0&amp;pid=1.9&amp;rs=0&amp;p=0"></a></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/6hjq66pexsjn_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/634lwufpjvld_t.jpg" border="0"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>به شما همزمان بافت تابلو فرش وفرشهای&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>زیر پایی آموزش داده میشود</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#000099" size="5"><strong>شما هم میتوانید از راه بافت تابلو فرش درآمد داشته باشید ...</strong>&nbsp;</font></font><strong><font color="#000099" size="5"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif">----------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;<font color="#000099">با ما تماس بگیرید :‌</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه 1:&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">شرق رسالت☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه 2 :&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="6"><b>09123075143</b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5">شعبه 3 : میدان خراسان&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099"></font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; سایت ما :&nbsp; &nbsp;www.hastifarsh.ir</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">ایمیل ما &nbsp;: &nbsp;</font></strong></font></font>&nbsp;<span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">amoozesheghalibafi@gmail.com</font></font></em></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">.</font></font></em></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">.</font></font></em></strong></font></span></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">&nbsp;<font color="#000099">با ما تماس بگیرید....</font></b></p></div></div> text/html 2019-06-19T11:27:49+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری آموزش قالی بافی در آموزشگاه قالیبافی با آموزش قالیبافی و آموزش تابلو فرش در تهران http://hastifarsh.mihanblog.com/post/17 <p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" style=""><b>آموزش قالی بافی</b></font><font size="3" style="font-weight: bold;"> در&nbsp;</font></span><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزشگاه قالیبافی با&nbsp;</span></b><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی و&nbsp;</span></b><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش تابلو فرش در تهران</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزشگاه قالیبافی آشوری برگزار می کند</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالی بافی در آموزشگاه قالیبافی تابلو فرش در تمامی مناطق تهران</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش در آموزشگاه</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش فقط در ۱۰ جلسه</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش توسط استاد مجرب و دوره دیده با مدرک رسمی از سازمان میراث&nbsp;</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">فرهنگی و گردشگری</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالی بافی فقط با ۹۹/۰۰۰ تومان با مدرک فنی و حرفه ای</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی، و تابلو فرش با بیمه تامین اجتماعی</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش به همراه وام خود اشتغالی</span><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی تابلو فرش ویژه آقایان وبانوان</span><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">آموزش قالیبافی - تابلو فرش با شرایط آسان برای شاغلین حتی جمعه ها</span><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;"><br></span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: Tahoma;">تهیه و لوازم بافت و ابزار قالیبافی نخ و نقشه تابلو فرش</span></b></p><p style="text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">آموزش قالیبافی &nbsp;- &nbsp;تهران</b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی&nbsp;</span>و<span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;بافت تابلو فرش</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="5"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">&nbsp;اسفند&nbsp;</font><font size="6" color="#ff0000">۱۳۹۸</font></b></font><font color="#000099">&nbsp;آموزش قالیبافی</font></font></b></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font size="6" color="#ff0000"><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;کل هزینه آموزش</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>۹۹/۰۰۰</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;تومان</b></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#3333ff"><b>&nbsp; &nbsp;</b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#ff0000">10</font><font color="#000099">&nbsp;جلسه و قیمت هرجلسه فقط &nbsp;</font><font color="#ff0000">9</font><font color="#000099">&nbsp;هزار تومان</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b>به همراه بیست جلسه پشتیبانی رایگان بعد از آموزش</b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);"><br></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);"><br></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);">مهلت ثبت نام فقط تا </font></b></font><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#ff0000">&nbsp;17 اسفند&nbsp;</font><font color="#000099">(شنبه)</font></font></b></font></p><div><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></b></font></div><p style="text-align: right;"><font color="#ff0000"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#3333ff" size="6"><font style="font-weight: bold;"><br></font></font></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه 1 ::&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">شرق نارمک☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style=""><font size="6" style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;44386603_09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه 2 :&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب ستارخان ☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#000099">09126277741</font></span></font></b></p><p style="text-align: right;"><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="5"><b>شعبه 3 : جنوب تهران☝</b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی و ابریشم بافی و چهره بافی</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;به همراه مدرک معتبر فنی و حرفه ای ( دیپلم رسمی ) .</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;و بیمه تآمین اجتماعی ...و بازنشستگی</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش :‌ چله کشی - زنجیره بافی - گلیم بافت -&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">گره ترکی</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">- نقشه خوانی - کد بافی در آموزشگاه قالیبافی</font></strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش همزمان نقشه های سنتی و نقشه های کدی و</font></strong></p><p><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>&nbsp;بافت تابلو فرشهای ابریشم و فرشهای زیر پایی</strong></font></p><p><font size="4"><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(0, 0, 153);">با پشتیبانی شما در تمام طول مدت بافت تابلو فرش&nbsp;</strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">زیر</strong></font></p><p><font size="4" face="times new roman, times, serif"><strong style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;نظر اساتید مجرب خانم و آقا . &nbsp;</strong></font><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large; text-align: right; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">با قیمتی مناسب تر از همه جا &nbsp;.&nbsp;</strong></p><p><font size="6" face="times new roman, times, serif"><font size="5"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></span></font><font style="text-align: right; font-size: large;"><strong><font color="#000099">کل دوره&nbsp;</font></strong></font><font style="text-align: right;"><strong><font color="#000099" style="font-size: large;">فقط با قیمت</font><font color="#ff0000">۹۹۰۰۰ تومان</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>ساعات تماس و ثبت نام همه روزه 10</strong><strong>&nbsp;صبح الی 21 بجز تعطیلات</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><span style="font-size: large;"><strong><font color="#000099">تلفن&nbsp;</font><font color="#ff0000">شعبه</font><font color="#000099">&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font><font color="#000099">&nbsp;تهران :‌</font></strong></span><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong>&nbsp;<font size="5">&nbsp;77493749</font><font size="4">&nbsp;</font></strong></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong><font size="4">-</font><font size="5">09126277741</font><font size="4">-</font></strong><strong style="font-size: large;">&nbsp;</strong></font></font><font face="times new roman, times, serif"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><strong style="font-size: large;"><font size="5">خانم آشوری</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">آدرس شعبه مرکزی&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font><font color="#000099">&nbsp;:‌تهرانپارس تقاطع بزرگراه رسالت و دردشت -&nbsp;</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><b>جنب ایستگاه مترو علم و صنعت - پاساژ امام حسن پ۱۰</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099" style="font-size: large;">تلفن&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">شعبه</font><font color="#000099" style="font-size: large;">&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">غرب</font><font color="#000099"><font size="4">&nbsp;تهران : &nbsp;</font><font size="5">44386603</font></font></b></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;_</font><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;09358529700</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><font color="#000099">آدرس شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000">غرب</font><font color="#000099">&nbsp;: بازار سنتی ستارخان - فاز یک - طبقه اول - پ 15</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">ایمیل ما : &nbsp;</font></strong></font></font>&nbsp;<span class="go"><font color="#000099"><font face="times new roman,times,serif"><em><font size="4"><strong>amoozesheghalibafi@gmail.com</strong></font></em></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" style="font-style: italic;">پیج اینستاگرام<b>&nbsp;:&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">amoozesheghalibafi</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00849/o04ztc8jc7d7.jpg" alt=""></p><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">چند نمونه از تابلوهایی که نحوه بافتشان را&nbsp;</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به شما آموزش خواهیم داد&nbsp;</font></font></strong></font></p></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418700/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87_11.jpg" alt="" height="241" width="331"></span></strong></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418226/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%8733.jpg" alt="" height="215" width="332"></span></p></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144398384/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8.jpg" alt="" height="371" width="304"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144399026/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8_2.jpg" alt="" height="402" width="303"></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<b style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 18px;"><font size="6">مشاوره رایگان</font></b></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large; line-height: 18px;">قبل از هر اقدامی و قبل از هر خریدی</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font size="5">بهتر&nbsp;</font><font size="4">است با ما</font></b></font></span><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">مشورت کنید</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5"><br></font></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5"><br></font></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#000099"><font size="5">&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></font><font color="#ff0000" size="3">آموزش حضوری برای ساکنین تهران و</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آموزش اینترنتی ازراه دوربرای هنرجویان &nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></span><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>خارج</b></font></span><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">ازکشوروشهرستان</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;توسط &nbsp;DVD &nbsp;و سی دی های</b><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp;آموزشی شرکت</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img src="http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/12/dvd.png" style="font-size: 10.6667px; text-align: right; user-select: none;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/2kj6vrjnjxyl_t.jpg" border="0" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp;جلسات آموزش قدم به قدم تا حرفه ای شدن شما</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span id="view_image_main">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/0n6a3xrt76ey_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img data-bm="11" class="mainImage" src="http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M2a1488d4a0c7ec49be1c65879e79ec6do0&amp;pid=15.1" src2="http://4.bp.blogspot.com/-t3gfUdKrHiQ/Tj-z7xJhcbI/AAAAAAAABCQ/4J0Kv2zyNp8/s1600/_1.jpg" kvalue="5342" height="369" width="521.452404317959" style="width: auto; height: auto;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span class="center" style="min-width: 207px; min-height: 149px; width: 206px; height: 149px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/jwcvd26cui85_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<a h="ID=images,5185.1" href="http://www.bing.com/images/search?q=%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c+%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3&amp;view=detailv2&amp;&amp;id=FA75EFF5755F8155DC6636BADCCA93AF2B033949&amp;selectedIndex=23&amp;ccid=Y%2f522KEo&amp;simid=607987702942731246&amp;thid=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0" id="detail" style="width: 206px; height: 149px;"><img src="http://tse1.mm.bing.net/th?&amp;id=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0&amp;w=207&amp;h=149&amp;c=0&amp;pid=1.9&amp;rs=0&amp;p=0"></a></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/6hjq66pexsjn_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/634lwufpjvld_t.jpg" border="0"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>به شما همزمان بافت تابلو فرش وفرشهای&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>زیر پایی آموزش داده میشود</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;">.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#000099" size="5"><strong>شما هم میتوانید از راه بافت تابلو فرش درآمد داشته باشید ...</strong>&nbsp;</font></font><strong><font color="#000099" size="5"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif">----------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;<font color="#000099">با ما تماس بگیرید :‌</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه 1:&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">شرق رسالت☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه 2 :&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="6"><b>09123075143</b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5">شعبه 3 : میدان خراسان&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099"></font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; سایت ما :&nbsp; &nbsp;www.hastifarsh.ir</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">ایمیل ما &nbsp;: &nbsp;</font></strong></font></font>&nbsp;<span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">amoozesheghalibafi@gmail.com</font></font></em></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">.</font></font></em></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span class="go"><font face="times new roman,times,serif"><strong><em><font size="4"><font color="#000099">.</font></font></em></strong></font></span></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">&nbsp;<font color="#000099">با ما تماس بگیرید....</font></b></p></div> text/html 2017-09-20T02:58:02+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری آموزش قالی بافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/34 آموزش قالی بافی<div>آموزش قالیبافی,آموزش قالی بافی,آموزش قالیبافی در تهران,آموزش قالیبافی شرق تهران,آموزش قالی بافی شرق تهران,آموزشگاه قالیبافی,آموزش قالیبافی غرب تهران,آموزش قالیبافی جنوب تهران,آموزش قالی بافی غرب تهران,آموزش قالی بافی جنوب تهران,آموزش تابلو فرش تهران,آموزش فرش,آموزش نقشه کامپیوتری,آموزشگاه فرشبافی,دیپلم قالیبافی,فنون قالی بافی,قالیبافی,آموزشگاههای قالیبافی,آزمون قالی بافی,آموزشگاه فرش بافی,فیلم آموزش چله کشی,فیلم گیلیم بافی,آموزش گره ترکی,آموزش گره قالی,آموزش گره فرش,آموزش قلاب بافی,فروش ابزار قالیبافی,فروش دار قالی,فروش ابزار قالی بافی<!--Clip_XXXX_170920_071020_825--></div><div>آموزش قالیبافی و تابلو فرش فقط با ۹۹/۰۰۰ تومان<br> آموزشگاه قالیبافی آشوری برگزار می کند<br> آموزش قالی بافی در ده جلسه و قیمت هر جلسه فقط ۹ هزار تومان در آموزشگاه قالیبافی و تابلو فرش<br> آموزش تابلو فرش بافی و آموزش چله کشی<br> آموزش قالی بافی به دو روش سنتی و کامپیوتری<br> آموزش قالیبافی در محیطی کاملا رسمی با اساتید مجرب<br> آموزش پود کشی در آموزشگاه قالیبافی<br> آموزش قالیبافی به همراه مدرک بین المللی<br> <br> آموزش قالیبافی با سه شعبه در تهران <br> <br> شعبه شرق : <br> ۷۷۴۹۳۷۴۹ _ ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱<br> <br> <br> شعبه ستارخان :<br> ۴۴۳۸۶۶۰۳ _ ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰<br> <br> <br> شعبه جنوب شرق&nbsp; ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱<br> <br> <br> با ما تماس بگیرید...<!--Clip_XXXX_170920_072855_272--></div> text/html 2017-08-25T02:19:55+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری آپارات آموزش قالیبافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/33 <div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div> <font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>آپارات آموزش قالیبافی</b></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>ویدیوهای آموزش قالیبافی </b></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b>ویدیوهای آموزش قالی بافی</b></font></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ویدیوآموزش قالی بافی به زودی در همین سایت...</b></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>ویدیوهای آموزش قالیبافی در سایت زیر</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b>فیلم آموزش قالیبافی</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>WWW.HASTIFARSH.IR</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>http://hastifarsh.ir</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>با ما در تماس باشید</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>قالیبافی آشوری &nbsp;09126277741 - 09358529700</b></font></div> </div> text/html 2013-06-02T06:52:59+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری فروش ابزار قای بافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/18 <p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">&nbsp;فروش ابزار قالی بافی</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">فروش انواع سیخ - دفه - قلاب - قیچی فرش به قیمت بازار</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">و حتی ارزانتر ( فروش &nbsp;تکی ) و </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">یا تعداد زیاد به قیمت عمده فروشی</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033"><br></font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">&nbsp;تماس با شماره &nbsp; </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#330033"><font size="6">77493749</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033"> </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">آشوری</font></strong></font></font><br></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><font color="#000099"><strong><br></strong></font></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">ارسال به </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">شهرستان </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">و </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">خارج از کشور</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033"> توسط پست پیشتاز</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><font color="#000099"><strong><br></strong></font></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">ارسال به نقاط </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">تهران</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033"> توسط پیک موتوری</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#330033">&nbsp;77493749 آشوری</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><font color="#000099"><strong><br></strong></font></font></font></p> text/html 2013-06-01T08:18:21+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری فروش دار قالی بافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/19 <p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">فروش انواع دار قالی بافی درجه یک با لوله های نو و ضد زنگ</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">&nbsp; انواع دار &nbsp;قالی با کیفیت ، زیر قیمت بازار&nbsp;</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">دار سایز یک فقط </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">25/000</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066"> </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">تومان&nbsp;</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">دار سایز دو فقط &nbsp; </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">30/000</font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066"> تومان</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">دار سایز سه فقط </font></strong></font></font><font color="#ff0000"><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong>40/000</strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong> </strong></font></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">تومان</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">و انواع سایزهای مختلف ...</font><br></strong></font></font></p><p><br></p><p><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/l6vid8g50ev7_t.jpg" border="0"></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">ارسال به</font> <font color="#ff0000">شهرستان</font> <font color="#000066">و</font> <font color="#ff0000">خارج از کشور</font><font color="#000066"> توسط پست پیشتاز</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><strong><font color="#000066">شماره تماس &nbsp;: ‌ 77493749 &nbsp; آشوری</font><br></strong></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">شرق رسالت</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب ستارخان</font></b></p> text/html 2008-05-12T23:21:17+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری صنعت فرش آموزش قالیبافی http://hastifarsh.mihanblog.com/post/7 صنعت فرش آموزش قالیبافی<div><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">مراجعه . به ابتدای صفحه</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></div><div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><font size="5">و یا به آدرس وبلاگ زیر مراجعه کنید</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><font size="5"><br></font></font></div><font face="times new roman,times,serif"><font size="5">آموزش قالیبافی و تابلو فرش فقط ۹۹/۰۰۰ تومان</font></font></div><div style="text-align: center;"> <font face="times new roman,times,serif"><font size="5">amoozesheghalibafi.mihanblog.com</font></font></div></div> text/html 2007-05-31T06:02:04+01:00 hastifarsh.mihanblog.com خانم آشوری نخ و نقشه http://hastifarsh.mihanblog.com/post/20 <p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5">نخ و نقشه</font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong> </strong></font></font><font size="3"><strong> </strong></font><strong> </strong> <font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong> </strong></font></font><font size="3"><strong> </strong></font><strong> </strong> </p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><font color="#000066">فروش انواع نخ و نقشه عددی و سنتی</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><font color="#000066">فروش نقشه های عددی ( کامپیوتری) همراه با </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="5">۴</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><font color="#000066"> رنگ ابریشم </font></strong></font></font><font face="times new roman,times,serif"><font color="#ff0000"><strong><font size="5">فقط 85/۰۰۰ تومان</font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="4">نخ و نقشه های سنتی با کیفیت</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#ff0000"> فقط ۱۰/۰۰۰ تومان</font></font></strong></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="5">قیمتها مناسب تر از همه جاست</font></font></strong></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="5">تلفن فروش به تهران و شهرستانها 77493749</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><font color="#000066"><br></font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="4">ارسال به شهرستان یک روزه از طریق پست پیشتاز</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><font color="#000066"><br></font></strong></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#000066"><font size="5">09126277741 آشوری</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><strong><br></strong></font></font></p><p><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/dpllfynl72tr_t.jpg" border="0"></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">ارسال به </font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#ff0000">شهرستان</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"> و </font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#ff0000">خارج از کشور</font></font></strong></font><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"> توسط پست پیشتاز</font></font></strong></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">09126277741&nbsp; آشوری</font></font></strong></font> <font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></strong></font></p>